Flextrain BV, gevestigd aan de Tappersweg 14-021, 2031 EV Haarlem Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens:
Tappersweg 14-021
2031 EV Haarlem
Nederland +31235510723

Onze Privacy Officer is de Functionaris Gegevensbescherming van Flextrain B.V. hij is te bereiken via privacy@flextrain.nl
Flextrain is alleen via een SSL beveiligde verbinding te bereiken. Dat betekent dat ingevulde gegevens dus versleuteld worden verstuurd, en niet door derden kunnen worden gelezen.

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Flextrain B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Locatiegegevens
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@flextrain.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.
Flextrain B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Flextrain B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming.
Flextrain B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Flextrain B.V.) tussen zit.

Flextrain B.V. gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
– Office 365 voor email en opslag in de Cloud.
– Exact online boekhoudprogramma.
– Moodle, (via Avetica) ten behoeve van ons online Academy.
– Laposta voor het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren.
Flextrain B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens > 1 jaar > gemiddelde duur in onze online Academy.
Personalia > 7 jaar > bewaartermijn belastingdienst t.b.v. facturatie.
Adres > 7 jaar > bewaartermijn belastingdienst t.b.v. facturatie.

Delen van persoonsgegevens met derden.
Flextrain B.V. deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Flextrain B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Flextrain B.V. uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Flextrain B.V. vertrekt uw persoonsgegevens alleen met uw nadrukkelijke toestemming aan diverse examen organisaties.
– Stichting Examinering Uitzendbranche (SEU), met als doel u aan te melden voor het SEU-examen. na deze aanmelding zal Flextrain B.V. uw persoonsgegevens uit zijn systemen verwijderen.
– Het Certificaat, met als doel u aan te melden voor het B-VCA/VOL-VCA of VIL-VCU examen. Na deze aanmelding zal Flextrain B.V. uw persoonsgegevens uit haar systemen verwijderen.
– Mankr8, met als doel u aan te melden voor het B-VCA/VOL-VCA of VIL-VCU examen. Na deze aanmelding zal Flextrain B.V. uw persoonsgegevens uit haar systemen verwijderen.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken bij een examenaanvraag:
– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Geboorteplaats

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.
Flextrain B.V. gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Flextrain B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@flextrain.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Flextrain B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.
Flextrain B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze Privacy Officer of via privacy@flextrain.nl.

Dit privacybeleid is laatst gewijzigd op 22 mei 2018.