Algemene vragen.

 • Hoeveel procent moet bij ziekte worden doorbetaald?
  We volgen de richtlijnen zoals vermeld in de cao voor uitzendkrachten. Het eerste jaar heeft de zieke medewerker recht op 90% en het tweede jaar 80%
 • Tot hoe lang betaal je de aanvulling tot 90% bovenop de ziektewet?
  Het eerste jaar van ziekte vullen we aan tot 90%, 70% is wettelijk en 20% hebben we vast gelegd in de cao. Als de medewerker nog ziek is na het eerste jaar betalen we in het tweede jaar 80%. 70% wettelijk en 10% vullen wij als uitzendbureau aan zoals vastgelegd in de cao.
 • Hoe zit dat met verlof bij overleden ouder van flexwerker? heeft hij/zij recht op verlof?
  Als een van de ouders van de uitzendkracht komt te overlijden heeft deze recht op verlof. Hoeveel dagen verlof staat beschreven in de cao voor uitzendkrachten. Art 28 lid 3; één dag + bijwonen uitvaart, tenzij de uitzendkracht de uitvaart regelt, dan van de dag van overlijden tot en met de dag van de uitvaart
 • Wat is het belangrijkste van verzuim om te weten voor het SEU examen?
  Dit leggen we je allemaal uit in de SEU opleiding van Flextrain. Heb je ergens anders de opleiding gedaan verwijzen we je graag door naar de eind- en toetstermen van het seu examen op de website van het SEU.

Twijfel ziek of niet

 • Wat als zowel het uitzendbureau als de opdrachtgever het idee heeft dat de uitzendkracht niet daadwerkelijk ziek is?
  Op het moment dat je twijfelt aan de reden van verzuim kan je altijd de arbodienst of bedrijfsarts inschakelen. Deze mogen meer vragen dan dat wij vanuit het uitzendbureau mogen doen.

  “De kantonrechter in Middelburg kreeg onlangs de vraag van een werkgever en werknemer of een ooglidcorrectie nu wel of niet onder ziekte valt. Een werknemer die een cosmetische ingreep ondergaat is op het moment van het ondergaan van de ingreep (nog) niet ziek. Het gaat hier om een persoonlijke keuze om het lichaam te verfraaien. Dit moment komt dus voor rekening van de werknemer.

  De herstelperiode na de cosmetische ingreep is op zichzelf genomen wel gelijk te stellen met ziekte. Er is namelijk sprake van een lichamelijke toestand waardoor de werknemer zijn of haar werk niet kan verrichten. Maar deze ziekte is volgens de kantonrechter opzettelijk veroorzaakt. De werknemer wist immers van tevoren dat hij of zij na de ingreep een bepaalde periode moest herstellen. De kantonrechter spreekt hier van een zogenaamd ‘zekerheidsbewustzijn’ dat gelijk te stellen is aan opzet. Met andere woorden, de werkgever hoeft ook over deze periode geen loon door te betalen.

  Als er echter complicaties ontstaan en er dus sprake is van niet voorziene en niet gewilde gevolgen, moet de werkgever het loon van de werknemer wel doorbetalen. Er is dan geen sprake (meer) van opzettelijke veroorzaakte ziekte. Het feit dat aan de medische ingreep geen medische noodzaak ten grondslag lag, doet hier volgens de kantonrechter niet aan af. De conclusie: een werknemer die een puur cosmetische ingreep laat doen heeft tijdens de ingreep en gedurende de herstelperiode geen recht op loon, tenzij er na de ingreep complicaties optreden.”

 • Jullie gaven aan dat het goed is om bij de zieke flexwerker langs te gaan bij twijfel. Wat als je vermoeden wordt bevestigd, wat zijn dan de vervolg stappen? Betekent dit einde ziekmelding? Hoe hiermee om te gaan?
  Dit hangt natuurlijk volledig van de situatie af. Dat er een goed gesprek moet plaatsvinden is een ding wat zeker is, maar dan moet je verdenking wel gegrond zijn en dat je samen tot deze conclusie bent gekomen. Als medewerker toegeeft niet ziek te zijn, kan je samen tot een oplossing komen. Mocht de medewerker het er niet mee eens zijn en aangeven echt ziek te zijn, kan je een bedrijfsarts inschakelen.
 • Wat als je de uitzendkracht op dat moment niet thuis is?
  Ondanks dat iemand ziek is kan het voorkomen dat iemand niet thuis is. Iemand kan op een ander adres verblijven. Daarom is het goed om bij de ziekmelding altijd te vragen waar iemand verblijft. Daarnaast kan het zijn dat de zieke medewerker naar een (huis)arts is of andere specialist.
 • Is situatieve ziekte wel echt een ziekmelding?
  Op het moment dat je twijfelt aan de reden van verzuim kan je altijd de arbodienst of bedrijfsarts inschakelen. Deze mogen meer vragen dan dat wij vanuit het uitzendbureau mogen doen. Je kan de medewerker ook wijzen op de verlof mogelijkheden.
 • Wat als een uzk ziek is en ik op zijn social media zie dat hij op vakantie is of op een feestje?
  Een lastige situatie als werkgever. Ondanks dat je ervan overtuigd bent dat je bewijs hebt, is het niet aan ons als werkgever te oordelen of een medewerker wel of niet ziek is. Zelfs als de medewerker op zijn sociale media, die privé zijn, een post online zet waarop blijkt dat deze niet ziek is. Als werkgever kan je in dit geval het beste direct met de bedrijfsarts of arbodienst contact leggen. Deze kunnen de medewerker uitnodigen voor een gesprek. Uiteraard sta je zelf als werkgever ook altijd vrij om het gesprek aan te gaan. Benoem echter nooit dat je denkt dat de medewerker niet echt ziek is geweest. Als blijkt dat de medewerker ten onrechten ziek is geweest kan je als werkgever hier wel een sanctie op leggen. Zo kan je als werkgever beslissen om deze dag niet uit te betalen. In overleg met de werknemer kan deze een vakantiedag inleveren.
 • Wat is een huisbezoek?
  Dit betekent bij de medewerker langs gaan die ziek is. Vanuit goed werkgeverschap staat het je vrij om langs de zieke medewerker te gaan om een fruitmand langs te brengen. Dit is een ludieke manier om in contact te komen met de medewerker als je twijfelt over de aard van de ziekmelding.
 • Controle van uit de Arbo? Wat bedoelt u daar mee?Op het moment dat je twijfels hebt over de ziekmelding kan je direct schakelen met de Arboarts of arbodienst. Deze mogen namelijk wel vragen wat er aan de hand is en mogen ook doorvragen.
 • Mag je een ziekmelding weigeren?
  Een ziekmelding mogen wij als werkgever nooit weigeren.
 • Wat te doen als een flexwerker aangeeft tot een bepaalde datum ziek te zijn. Dus dat het echt gepland lijkt?
  Helaas kan je hier niet direct iets aan doen. Mocht je toch echt een twijfel hebben kan je afspreken dagelijks contact te houden om de voortgang te bespreken. Persoonlijk even langs gaan met een fruitmand kan een mooie manier zijn om even thuis bij de medewerker langs te gaan. Daarnaast kan je direct de hulp inschakelen van de arbodienst of bedrijfsarts.

Eigen risico drager ziektewet.

 • Als je eigenrisico drager bent, betaal je ziektegeld tot maximaal 2 jaar zelf en daarna wordt de uitzendkracht overgedragen aan het UWV, klopt dat?
  Dat klopt deels. De medewerker wordt overgedragen aan het UWV en zal een WGA uitkering ontvangen. Echter betaal je deze als eigen risicodrager tot maximaal 10 jaar.
 • Wat is dan het voordeel van het eigenrisico dragen bij ziek?
  Het zijn van eigen risicodrager kan een aantal voordelen hebben. Het grootste voordeel is dat je minder premie betaald voor de ziektewet. Als een medewerker ziek wordt moet je als werkgever zelf de medewerker doorbetalen. Het wordt pas echt interessant wanneer je de kans dat een medewerker ziek wordt en de kosten die hieraan verbonden zijn afweegt tegen de (hoge) premie die je moet betalen voor alle werknemers als je geen eigen risico draagt. Dit geldt meestal bij middelgrote tot grote werkgevers met weinig langdurig verzuim.
 • Hoe zit het met ERD en ziek uit dienst? 
  Als je de keuze hebt gemaakt om eigen risicodrager te zijn voor de ziektewet uitkering, betaal je (afhankelijk van de duur van het contract, maximaal 2 jaar door) medewerker door tijdens ziekte. Je bent als eigen risicodrager volledig verantwoordelijk voor de re-integratie. Op het moment dat het contract afloopt gaat de medewerker ziek uitdienst en moet de werkgever de medewerker ziek uit dienst melden bij het UWV. Echter blijf je als eigen risicodrager verantwoordelijk voor het doorbetalen van de WGA-Uitkering als de medewerker al langer dan twee jaar ziek is. Als eigen risicodrager ben je maximaal 10 jaar verantwoordelijk voor de re-integratie. Dit betekent dat je in totaal 12 jaar verantwoordelijk bent voor een zieke medewerker.
 • Hoe zit het met een ziekmelding van een uitzendkracht als je eigen risico drager bent?
  Op het moment dat je eigenrisicodrager bent moet je dezelfde regels en richtlijnen volgen als in de cao en het regulier arbeidsrecht. Echter ben je zelf verantwoordelijk voor de betaling.

Wachtdagen.

 • Kan een uitzendbureau ook voor minder wachtdagen kiezen?
  Dit kan een commerciële keuze zijn. Echter kost je dit als uitzendbureau wel geld.
 • Ik werk bij een uitzendbureau waarbij wij eigen risico drager zijn, en wij hebben 1 wachtdag.
  Sinds de cao wijziging van 1 juli hanteren we binnen de ABU en NBBU cao 1 wachtdag en is de wachtdagcompensatie komen te vervallen.
 • Zou je toe willen lichten waarom de uitzendkracht 2 wachtdagen heeft en niet 1?
  “Wettelijk gezien heeft iedere werknemer in Nederland twee wachtdagen, dit is regulier arbeidsrecht. Het kan natuurlijk zomaar zo zijn dat jij dit als medewerker op het uitzendbureau niet hebt. Dit is een keuze van de werkgever. Binnen de cao voor uitzendkrachten hanteren wel de wachtdagen. Voorheen hielden we ons aan de twee wachtdagen. Op het moment dat een uitzendkracht zich ziekmeldt hoefde wij pas vanaf dag drie te gaan betalen. Eén wachtdag compenseerde we. Vanaf 1 juli 2023 hanteren we nog maar 1 wachtdag en is de wachtdagcompensatie komen te vervallen.

  Zie voor meer informatie ‘CAO Bijlage I Reserveringen en premieverdeling bovenwettelijke ziekte-uitkering’.

  1. Het aantal werkbare dagen wordt berekend door van het totaal aantal werkdagen (maandag t/m vrijdag) per jaar het aantal feestdagen plus het aantal vakantiedagen af te trekken.
  2. Het percentage voor de reservering van vakantiedagen wordt berekend door het aantal vakantiedagen te delen door het aantal werkbare dagen.
  3. Het percentage voor de reservering van de wettelijke vakantiedagen wordt berekend door het aantal wettelijke vakantiedagen te delen door het aantal werkbare dagen.
  4. Het percentage voor de uitbetaling van de bovenwettelijke vakantiedagen wordt berekend door het aantal bovenwettelijke vakantiedagen te delen door het aantal werkbare dagen.
  5. Voor de vaststelling van het aantal werkbare dagen voor vakantiewerkers wordt van het totaal aantal werkdagen het aantal wettelijke vakantiedagen afgetrokken.
  6. Het percentage voor de reservering van vakantiedagen voor vakantiewerkers wordt berekend door het aantal vakantiedagen te delen door het aantal werkbare dagen, zoals bedoeld in lid 5.
  7. Het percentage voor de reservering van feestdagen wordt berekend door het aantal feestdagen te delen door het aantal werkbare dagen.
  8. In onderstaande tabel zijn de werkbare dagen per kalenderjaar gedurende de looptijd van de cao opgenomen:
  Jaar            Aantal werkdagen
  2023               260
  2024               262

Naleving Ziektewet.

 • Wat als een flexwerker ziek wordt, door klachten die al bestonden voor aangaan van het dienstverband?
  Een lastige situatie die nog wel eens voor wil komen. Het beste kan je een bedrijfsarts inschakelen. Als de klachten vooraf aanwezig waren en van dusdanige aard zijn dat dit het werken belemmerd zou je een procedure kunnen starten om de medewerker te wijzen op het verzwijgen van de juiste informatie en het contract kunnen laten ontbinden. Echter kan je dit niet zomaar doen en moet het bewijs stevig zijn onderbouwd door een bedrijfsarts.
 • Een medeweker is langer dan 4 weken ziek, en dus bij het UWV. Na 1 week via het UWV zegt de medewerker weer beter te zijn. Na een paar dagen belt de medewerker dat het toch niet gaat en meld zich weer ziek. Volgt dan de 4 weken weer via het uitzendbureau of moet de medewerker zich direct melden bij het UWV?
  Als de uitzendkracht heeft gewerkt en een contract heeft, is deze gewoon in dienst en ben je tot het einde van de uitzendovereenkomst verantwoordelijk voor de loondoorbetaling tijdens ziekte.
 • Wat is de wettelijke periode voor repeterende ziekmeldingen?
  Dan worden de beide/alle ziekteperiodes bij elkaar opgeteld. De totale termijn van verplichte loondoorbetaling van uw werkgever blijft dan maximaal afhankelijk van het arbeidscontract 2 jaar/104 weken.
 • Meld je een uzk wel bij het UWV als de 4 weken voorbij zijn en hij / zij is nog ziek?
  Geen idee wat de strekking van de vraag is. Mogelijk als de uitzendkracht na een uitzendovereenkomst van vier weken nog ziek is en de overeenkomst wordt beëindigt? Op dat moment meld je de medewerker ziek uit dienst bij het UVW en heeft deze recht op een uitkering vanuit de ziektewet.

Ziek uit dienst

 • Ziek uit de dienst – moeten wij dan transitievergoeding betalen?
  “Op het moment dat wij als uitzendbureau (lees werkgever) de arbeidsovereenkomst niet verlengen omdat de medewerker ziek is, heeft deze recht op een transitievergoeding. Iedere werknemer in Nederland heeft recht op een transitievergoeding op het moment dat de werkgever besluit de arbeidsovereenkomst niet te verlengen. In dit geval verlengen wij als werkgever de arbeidsovereenkomst niet en heeft medewerker recht op een transitievergoeding.

  De uitzendkracht kan op grond van artikel 7:673 BW, recht hebben op een transitievergoeding. Als de uitzendonderneming aan de uitzendkracht vanaf 1 januari 2023 op grond van artikel 7:673 BW een transitievergoeding verschuldigd is, en de uitzendonderneming betaalt deze transitievergoeding niet op eigen initiatief tijdig aan de uitzendkracht, dan is de uitzendkracht gerechtigd om een verzoek tot betaling daarvan bij de rechtbank in te dienen gedurende een periode van 12 maanden na de dag waarop de uitzendovereenkomst geëindigd is. De uitzendonderneming komt dan geen beroep toe op de vervaltermijn ex artikel 7:686a lid 4 onder b BW. De cao-partijen doen hierbij namens de uitzendondernemingen afstand van dat recht gedurende de hiervoor genoemde periode van 12 maanden. Doet de uitzendonderneming dit beroep in weerwil van de cao alsnog, dan achten cao-partijen dit naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar. Indien het verzoekschrift is ingediend na de genoemde periode van 12 maanden, is een beroep op de genoemde vervaltermijn derhalve wel weer mogelijk voor de uitzendonderneming.”

 • Een werknemer zal na 2 jaar nog steeds ziek zijn. Wat voor gevolgen heeft dit voor een uitzendbureau?
  Op het moment dat een medewerker twee jaar ziek is heb je (als het goed is) alle stappen van de wet verbetering poortwachter doorlopen. Als werkgever ben je verantwoordelijk voor een goede opbouw van het dossier. Als je kan aantonen dat er afspraken zijn gemaakt en deze regelmatig zijn geevalueerd heb je een goed dossier. Uit dit dossier moet namelijk blijken dat je als werkgever je best hebt gedaan de terugkeer naar de arbeidsmarkt te bevorderen. Op het moment dat medewerker de grens van twee jaar bereikt, moet deze een aanvraag voor een WIA uitkering doen. Het UWV beoordeeld de aanvraag en het dossier. Als hier voldoende inspanning is verricht wordt er ontslag aangevtaagd voor de medewerker en gaat deze over naar de WIA. Als het oordeel van het UWV is dat werkgever onvoldoende heeft getracht de medewerker te ondersteunen, kan het oordeel zijn dat de wet verbetering poortwachter met één jaar wordt verlengd.

Overige vragen.

 • Hoi, wij lopen er tegenaan dat we UZK moeten aanvullen met de 20% maar dat we geen contact meer met ze kunnen krijgen. Mag je dan de aanvulling stopzetten? Hebben zij geen plichten naar ons.
  Lastig te beoordelen of de medewerker nog wel of niet in dienst is. Als de medewerker in dienst is kan je deze sommeren contact op te nemen. Dit kan middels de bedrijfsarts en per aangetekende brief. Als medewerker niet reageert kan de werkgever tijdelijk een loonstop inzetten tot dat medewerker contact op neemt. Als de medewerker niet meer in dienst is en deze verplichting er is vanuit de Cao is er helaas niets mogelijk.
 • Als een werknemer bijvoorbeeld uit Polen komt en ziek is geworden en in Polen behandelen wil worden (niet in Nederland). Kan hij dan toch ziekteverlof krijgen?
  Het antwoord op de vraag is ja, de medewerker kan aanspraak maken op loondoorbetaling van de Nederlands werkgever. Het hof in Den Bosh heeft hierover uitspraak gedaan in2021: https://www.kienhuishoving.nl/nl/blogs/de-zieke-werknemer-in-het-buitenland/
 • Zieke flexkracht stond ingepland en heeft zich als ziek gemeld. Moeten ziekte uren uitbetaald zijn op de dagen, wanneer hij ingepland stond bij de opdrachtgever? Of moeten contract uren uitbetaald zijn? Hetzelfde flexwerker is wat langer ziek. Hoeveel uren dan moeten uitbetaald zijn?
  Als een uitzendkracht zich ziek meldt is het van belang om te kijken wat voor soort contract de uitzendkracht heeft. Als het gaat om een contract waarin geen uren opgenomen staan, moeten we van de afgelopen 13 weken het gemiddelde nemen. Op het moment dat er uren zijn opgenomen moeten we de contracturen uitbetalen.
 • Uit ervaring weet ik dat dit ook niet altijd werkt, een medewerker kan zeggen ja ik kom morgen werken en uiteindelijk toch niet op komen dagen.
  Dit kan natuurlijk voorkomen. Op het moment dat je twijfelt kan je altijd afspreken om aan het einde van de dag weer contact te hebben met de medewerker. Zo voorkom je verrassingen de volgende dag. Niet alleen voor jezelf maar ook voor de opdrachtgever.
 • Ik meende dat een ZZP’er als het puntje bij paaltje komt hij kan zeggen dat hij werknemer is en dus recht heeft op ziekte!
  Helaas is dit niet het geval. Als een zzp’er ziek is valt dit onder het ondernemersrisico. Nu is het mogelijk je als zelfstandig ondernemer je te laten verzekeren voor ziekte.